زمین بازی مدرسه راهنمایی به پایان رسید

September 29, 2021
آخرین مورد شرکت زمین بازی مدرسه راهنمایی به پایان رسید

زمین بازی مدرسه راهنمایی به پایان رسید

طرح نوسازی زمین بازی پردیس به پایان رسید.در مجموع بیش از 8000 متر مربع ، شامل زمین فوتبال ، پیست دویدن و مناطق تفریحی است.

7 روز را با 5 کارگر بگذرانید.

آخرین مورد شرکت زمین بازی مدرسه راهنمایی به پایان رسید  0

آخرین مورد شرکت زمین بازی مدرسه راهنمایی به پایان رسید  1

آخرین مورد شرکت زمین بازی مدرسه راهنمایی به پایان رسید  2